§ 1 Słowniczek

Sprzedający: grafikiobrazy.pl galeria handmade

Nabywca: klient serwisu grafikiobrazy.pl

grafikiobrazy.pl: serwis internetowy produkujący na zamówienia indywidualne

 

§ 2 Informacje ogólne

1. Właścicielem galerii handmade grafikiobrazy.pl jest Renata Nowak, adres: ul. Wołodyjowskiego 6/31, 15-287 Białystok

2. Poniższe warunki zastępują wszelkie inne słownie lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności sklepu internetowego grafikiobrazy.pl i dotyczą Nabywcy, z którym nie zawarto odrębnych umów.

3. Zapisy dotyczą wyrobów i towarów zakupionych w serwisie grafikiobrazy.pl

4. Nabywca zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

 

§ 3 Oświadczenie Sprzedawcy

Sprzedający oświadcza, iż do każdego dzieła graficznego zakupionego na grafikiobrazy.pl prawa autorskie opłacone są przez właściciela sklepu.

 

§ 4 Zawarcie umowy

1. Oferowane wyroby są produkowane indywidualnie według zamówień Nabywcy i/lub w razie potrzeby i na życzenie Nabywcy poddawane korekcie. Realizacja następuje po zaksięgowaniu pełnej wpłaty kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie grafikiobrazy.pl przez Nabywcę według jego życzeń. Możliwym jest bezpłatne przeskalowanie zdjęcia i wykadrowanie go poprzez proste zabiegi typu określenie oczekiwanych wymiarów a kadrowanie przez chwyć i upuść. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą.

3. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez grafikiobrazy.pl. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.

4. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez Nabywcę. Wszystkie podane ceny uwzględniają: opłatę praw autorskich oraz osobno podany jest koszty wysyłki.
5. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 1-14 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień grafikiobrazy.pl.

 

§ 5 Płatności

1. Płatność za towary dokonywana jest:

  • w formie przedpłaty na rachunek bankowy
  • poprzez płatności on-line w systemie Dotpay.pl

2. Inne, nie wymienione, formy płatności nie są akceptowane.

3. grafikiobrazy.pl zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§ 6 Wyłączenia odpowiedzialności

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkty zostaną wyprzedane, ani w przypadku błędów graficznych lub typograficznych na stronie, np. błędy w opisie produktu lub innych specyfikacji technicznych, niedokładne ceny i korekty cen (spowodowane na przykład zmianą cen od dostawców lub zmianą kursów walut) lub nieprawidłowe informacje o tym, czy produkt jest dostępny w magazynie. Sprzedający ma prawo do sprostowania takich błędów i do zmiany lub aktualizacji wszystkich powiązanych informacji. W przypadku stwierdzenia niedokładnej ceny produktu zamówionego przez Klienta, Sprzedający w sposób naturalny powiadomi niezwłocznie Klienta i będzie czekać na zatwierdzenie przez Klienta zmienionej ceny przed kontynuowaniem procesu realizacji zamówienia. Wszystkie obrazy na naszej stronie internetowej należy traktować wyłącznie jako ilustracje. Takie ilustracje nie gwarantują odtworzenia dokładnego wyglądu, funkcji lub pochodzenia produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje umieszczanie na stronie przez osoby trzecie.

 

§ 7 Dostawa

1. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, grafikiobrazy.pl zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich Nabywców. Jeżeli Nabywca zapłacił za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie bez zwłoki zwrócona na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy.

2. Czas realizacji zamówienia to 7 dni roboczych, który biegnie od momentu zaksięgowania pełnej kwoty zapłaty za towar a ubiega w dniu wysyłki gotowego wyrobu. Zespół  grafikiobrazy.pl  dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w jak najszybszym terminie od momentu wysyłki - jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu.

4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie grafikiobrazy.pl Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.

6. Wysyłka poza granice Polski po konsultacji z grafikiobrazy.pl

7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 2 tygodnie.

 

§ 8 Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Przy pakowaniu naszych produktów stosujemy staranne zabezpieczenia produktu przed transportem. Jeżeli dostarczone towary posiadają widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi w trakcie dostawy. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości email lub telefonicznie z serwisem grafikiobrazy.pl.

2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować w formie wiadomości email lub telefonicznie.

 

§ 9 Rękojmia

1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.

2. grafikiobrazy.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, folii, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

3. Do wykonania oferowanych przez grafikiobrazy.pl wyrobów wykorzystywane są materiały  ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki są wodoodporne , samo płótno nie.

4. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, telefonicznie lub pocztą, reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

5. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

6. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

7. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie grafikiobrazy.pl wysłać wadliwy wyrób od przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.

8. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec grafikiobrazy.pl Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

 

§ 10 Odstąpienie od umowy kupna

 1. grafikiobrazy.pl jest serwisem produkcji na życzenie. Nabywca określa parametry zamówienia: wybiera: zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Nabywcy. Poza wyjątkami opisanymi w §5 pkt.7 i §7 pkt 6. nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

2. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, obraz, folia) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje.

 

§ 11 Ochrona danych

 1. Przekazane nam przez Nabywcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Przekazane nam przez Nabywcę dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak na przykład do przekazania towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert wymagają wyraźnej zgody Nabywcy, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.

3. Przekazane nam przez Nabywcę dane osobowe, które są konieczne aby umożliwić nam realizację złożonych zamówień, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji podpisanych między nami umów kupna-sprzedaży. Dane użytkownika to szczególne cechy pozwalające na identyfikację użytkowników, określające poszczególne terminy oraz zakres danego użytkowania, a także opisujące usługi produkcji na zlecenie, z których Nabywca skorzystał. Dane użytkownika zostaną przez nas przetworzone w celach reklamowych, do przeprowadzenia badań rynkowych, w celu udoskonalenia naszych usług produkcji na zlecenie. Nabywca ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie danych użytkownika właśnie w ten sposób.

4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila, faksu lub listownie.

 

§ 12 Prawa autorskie

1. Sprzedawane przez grafikiobrazy.pl wyroby objęte są  prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania wyrobów grafikiobrazy.pl.

2. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą  grafikiobrazy.pl wraz z podaniem nazwy grafikiobrazy.pl.

3. W przypadku gdy Nabywca przekazuje do realizacji wyrobu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki grafikiobrazy.pl zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne - istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 5 pkt 1.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r O prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password