§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO).

2. Opisujemy w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych.

3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Panią/Pana identyfikować tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów.

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Renata Nowak z siedzibą w Białymstoku 15-287, ul. Wołodyjowskiego 6/31, która prowadzi sklep internetowy grafikiobrazy.pl działający pod adresem https://grafikiobrazy.pl.

5. Dane osobowe zbieramy w minimalnym możliwym zakresie. Przy zbieraniu tych danych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność. Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być niezbędne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

 

§ 2 Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

•  Poprzez formularz kontaktowy (w zakładce „Kontakt” lub „Zapytaj o produkt”): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Korzystamy z nich wyłącznie w celu zwrotnego kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie.

•  Poprzez formularz rejestracji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a także dane adresowe dla dostaw towarów (nazwa odbiorcy, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). Dane te są potrzebne do założenia konta i realizacji złożonych przez Państwa zamówień, a także do ewidencji sprzedaży.

•  Poprzez formularz zapisu do newslettera: adres e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane tylko w celu przesyłania informacji handlowych (np. o nowościach czy akcjach promocyjnych).

•  Poprzez koszyk zamówień (złożenie zamówienia / rezerwacji): imię i nazwisko; adres e-mail , numer telefonu oraz dane adresowe dla dostaw towarów (nazwa odbiorcy, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), wyłącznie w związku z zawarciem umowy kupna – sprzedaży z naszym sklepem. Dane osobowe w tym przypadku przetwarzane są wyłącznie na potrzeby zrealizowania zamówienia / rezerwacji i tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy kupna – sprzedaży towaru.

 

§ 3 Jakie przysługują państwu prawa w związku z RODO

W związku z przetwarzaniem przez grafikiobrazy.pl, Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z „RODO”, w szczególności:

1. Prawo do dostępu – zgodnie z tym uprawnieniem przysługuje Państwu prawo uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane są faktycznie przez Sklep przetwarzane.
Jeżeli dane są faktycznie przetwarzane, to przysługuje państwu prawo do uzyskania od nas następujących informacji:

• celu w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. realizacja umowy, etc.),

• kategorie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu (np. imię, nazwisko, dane adresowe),

• informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach, którzy są zlokalizowani poza UE (tzw. państwa trzecie),

• w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

• informacji o przysługujących Państwu uprawnieniach tj. prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (oczywiście o ile te konkretne prawa w danym przypadku przysługują),

• informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Prawo do usunięcia danych tzw. prawo do “bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Sklepu niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

• dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;

• odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;

• złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania. Z tą chwilą Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszych zbiorów;

• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

• usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku zgłoszenia takiego żądania, przetwarzanie danych osobowych ograniczy się tylko do ich przechowywania w następujących przypadkach:

• podważają Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa;

• złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, który będzie skuteczny w momencie wyjaśnienia czy sprzeciw jest uzasadniony.

4. Prawo do przenoszenia danych - mają Państwo możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym, gdy:

• przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

• przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

5. Prawo do sprostowania - mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Dodatkowo, z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

6. Prawo do wniesienia skargi – mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Renata Bułkszas Nowak z siedzibą w Białymstoku jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz potrzeby skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Renatą Bułkszas Nowak, e-mail: renata.bulkszas@gmail.com.

 

§ 4 Zakres przetwarzania danych

• Pan/Pani jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. odpowiedzi na państwa zapytanie,

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań wobec Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy w związku z dokonywanym w naszym sklepie, zakupu towarów oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

• przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym oraz do prowadzenia ksiąg podatkowych.

• przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora, oraz m.in. do celów statystycznych (w tym analizowanie i profilowanie danych),

 

§ 5 Udostępnianie danych osobowych

1. Renata Bułkszas Nowak z siedzibą w Białymstoku udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom i organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. poprzez wypełnienie formularza, bądź przesłanie e-maila, w ramach zamówienia towarów, usług lub zapytań.

3. Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:

• operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom, w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji dostawy na Państwa rzecz;

• podmiotom prowadzącym działalność doradczą, audytorską;

• podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

• dostawcom usług zaopatrujący administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, umożliwiające prowadzenie sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu);

• dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego);

• innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Państwem.

 Wskazane wyżej podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez administratora i nie będzie wykraczać poza zakres celów wskazanych w § 4. 
Renata Bułkszas Nowak zawiera umowy powierzania z wymienionymi wyżej usługodawcami mające na celu chronić Państwa prywatność. Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.

 W ramach przyjętej Polityki Prywatności Renata Bułkszas Nowak zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Klientów. 

 

§ 6 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1.   Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

 

§ 7 Przekazywanie do krajów trzecich

Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego trzeciego kraju, Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych,

 

§ 8 Zabezpieczenie danych osobowych

1. Renata Bułkszas Nowak stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe.

2. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. Wszelkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, zobowiązane są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez naszej zgody i wiedzy.

 

§ 9 Okres przechowywania

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

1. Realizacja zamówień: W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji zamówień, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

2. Zbieranie danych rejestracyjnych klienta: Do czasu złożenia wyraźnego żądania usunięcia Państwa konta klienta, dane te będą przetwarzane przez nasz Sklep w ograniczony sposób, sprowadzający się jedynie do przechowywania tych danych. Dane te będą przechowywane tylko i wyłącznie na potrzeby innych umów kupna – sprzedaży produktów, które możecie Państwo dokonywać poprzez naszą platformę internetową.

3. Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy – Ordynacja podatkowa: Okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło np. wystawienie faktury.

4. Dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

5. Formularz kontaktowy: Do czasu cofnięcia zgody

6. Działania statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych): Do czasu wniesienia sprzeciwu

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres wymieniony w § 3 niniejszej Polityki.

2. Zachęcamy przy tym, aby przed wniesieniem skargi w celu najszybszego i dogodnego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z Państwa danymi osobowymi skontaktować się uprzednio z administratorem i o ile będzie to możliwe tą drogą wyjaśnić wątpliwości, czy rozwiązać powstały problem.

3. Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.

4. Renata Bułkszas Nowak zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian oraz uaktualnień do niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password